TEKLİFİMİZ, PROJEMİZ VAR..

 

     Vergi Usul Kanunu (VUK) Taslağı hakkındaki eleştiri çalışmalarım sonucunda, VUK' na günümüz demokrasi anlayışına uygun yeni bir perspektifle yaklaşmak gerektiği kanaatine vardım. Mevcut vergi kanunların ruhunda,  Maliyenin mükellefe karşı hakimiyeti vardır. Mükellef hakları bir çok kouda Devlet lehine erozyona uğratılmıştır.  Kişisel hakları ve bilgileri yeterince korumayan VUK'nun yeni ve reformist bir yaklaşımla yeniden yazılması gerekmektedir.  Vergi Konseyince hazırlanan taslakta çok sayıda hukuki sorun ve dengesizlik giderildiği halde, sistemin ana çatısına müdahale edilmemiştir. Öyle ki, yüzlerce madde aynen korunmuştur.  VUK'nun yeni anayasamıza uygun olarak yeniden düzenlemesine ihtiyaç vardır.   "Adil Vergilemeye ihtiyaç vardır."

 

   VUK üzerinde yapılabilecek değişikliklerin ana teması mükellef haklarının mutlak koruma altına alınmasıdır. Vergilemeye adalet ve eşitlik boyutu katılması olarak kısaltılabilecek çalışmamızın başlıklarından bazıları aşağıdadır.

 

- Mükellefe insani yaklaşım,

- Mükellef ile Devlet arasındaki (vergi zoralımı yetkisi dışında) tam hukuki eşitlik,

- Devletin mükellef karşısında haksız kazanımlarından vazgeçilmesi,

- Vergi incelemesinde sınırlı ve belirli yetki,  mükelleflere vicdani yaklaşım ve değerlendirme yetkisi,

- Vergi incelemelerinde vergi müfettişinin rapora kadar tek yetkili olmasının tartışılması, gerektiğinde reddedilebilmesi,     İncelemelerde önemlilik ilkesi,

- Vergi kaybı hesabında dönemsel değil, bütüncül yaklaşım,

- Küçük tacir ve esnafın kazancının kavranmasındaki çeşitlilik ile tespit ve kontroldeki verimsizlik  sebebiyle vergilendirmenin yerel yönetimlere devri yoluyla vergi hukukunun ülkemize yayılması,

- Serbest meslek erbabı gelir unsurunun kaldırılması, kanun boşluklarının meslektaş lehine doldurulması,

- Mükelleflerin idari yargı başta olmak üzere her türlü  hak arama ve bilgilenme haklarına kavuşturulması veya iyileştirilmesi,

- Vergi yargısından yararlanma hakkının önündeki yüksek alternatif maliyetlerin kaldırılması veya yargı yoluna başvuranların cezalandırılmak yerine uzlaşma, indirim ve gecikme zammı indirimlerinden yararlanmasının sağlanması,   İncelemenin başlamasından sonra tahakkuka kadar üfe endeksine göre gecikme zammı.

- Gerçek zamanaşımı, 4 yıl sonunda tarh, 8 yıl sonunda kesin tahakkuk zamanaşımı.

- Memurların sorumlulukları ile mükelleflerin haklarının çatışmasının önüne geçilmesi,

- Tasfiye ve İflas halinde vergilemenin boyutu ile zararın geri yürütülmesi konularının birleştirilerek mükelleflerin mağdur edilmemesi,

- Pratik ve hızlı vergileme için adaletten vazgeçilmesi politikasının kaldırılması,

- Her yasak ve şart için fayda - maliyet analizi,

- TMS ye hazır ve uyumlu değerleme,

- Mükellefin bir müşteri gibi görüldüğü, memnuniyetinin arandığı, vergi ahlakının geliştiği yeni sistem.

 

   Yukarıdaki her hedef için Vergi Usul Kanunumuzda çok sayıda yeni düzenleme ile temizlik hareketine ihtiyaç vardır. Bu konuları işlediğim tafsilatlı raporumu, fikir ve tekliflerimi, verginin tarafı olan her mevki ve makama sunmaya ve paylaşmaya hazırım. 

 

Ömer Bataroğlu

Yeminli Mali Müşavir

Mali Hukuk MBA

www.denetim.com                          word belgesi                                  anasayfa